जनै पूर्णिमा

 
आज रक्षाबन्धन अर्थात् जनैपूर्णिमा

आज रक्षाबन्धन अर्थात् जनैपूर्णिमा