जमघटमा प्रतिबन्ध

 
काभ्रेमा कुुुनै पनि सभा-सम्मेेेलन गर्न प्रतिबन्ध

काभ्रेमा कुुुनै पनि सभा-सम्मेेेलन गर्न प्रतिबन्ध